A01creative
© ANDREW OWEN A01

Chinese Stone Seal Carvings – Taiwan, Republic of China

Hand-carved stone seals with variations of the artist's pen name, original designs, classical Chinese idioms, historical models, and copies of the artist's Master's models during four years of intensive tutorials in Taiwan, Republic of China
25 Stone Seals - Installation
45 Seal Impressions Scroll
A01 I
A01 II
An I [Peace (Andrew)]
Wei Er Bu Shi [Do But Don't Rely]
Li Li Jie Xin Ku [Every Grain Comes From Hard Toil]
Wen (Fu) [Culture (Father)]
Yuen Yen [Round Eyes (Foreigner)]
Da Bi Zhi [Da Bi Zi (Foreigner)]
Da Po Ruen Chuan [Break The Wheel]
Ru Yi [Follow Wish]
A01 III
Wo Ai Jia Ren [I Love Nice People (Beautiful Women)]
Qi Xiang Wan Qian [Everything Changes Suddenly]
A01 IV
A01 V
Jing Shang [Silent Appreciation]
Qi Xiang Wan Qian [Everything Changes Suddenly]
Wo Wu Zhi Zu [I Know Contentment]
Ji Qie An [Luck and Peace]
Ren Shu Ju Lao [People and Books Old Together]
Ping An Shi Fu [Peace is Fortune]
He Chu Re Chen Ai [Where Can Dust Taint]
Wen [Culture (Owen)]
An [Peace (Andrew)]
Zhu [Bamboo (Andrew)]
De Zhi Zai Chan [Gain Freedom in Zen]
Ji Yang [Lucky Lamb]
Shui Xian Hua [Water Spirit Flower (Narcissus)]
Wen [Culture (Owen)]
Men Wai Han [Outside Door Person (Novice)]
Hu [Tiger]
Niao Yu Hua Xiang [Bird Sounds Flower Scents]
Hu Xue Zhai [Tiger Cave Studio]
Ren Zhe Shou [Benevolence Brings Longevity]
Chu Chu Wen Ti Niao [Everywhre Birds Singing]
Kong I [Empty]
Bu Ke Ju Wu Zhu [Can't Live Without Bamboo]
Wu I [Nothing]
Liu Bai [Leave White]
(41 Birth Day 41 Stones 3rd Year 3rd Month 3rd Day)
Ya (Earliest Seal Impression)
Wan Xiang [Everything (Buddhism)]
Wu II [Nothing]
Kong II [Empty]
Zai Shui Yi Fang [In Water One Place]
Zai Jing Tong I [Village]
Zai Jing Tong II [Village]
Xin Sheng [Heart Voice]
Wu Zhu Ling Ren Su [No Bamboo Make Man Crude]
Ri Yue Guang Hua [Sun Moon Bright Flower]
Chang Shou [Long Life]
Wen Ming Hu [Genius Tiger]
Tian Di You Zheng Chi [Heaven and Earth Have True Power]
Jing [Capital (Beijing)]
Bei [North]
Diao Shou [Carve Hand]
Wen Shi [Culture (Owen) Name]
Fei Hu [Flying Tiger]
Bei II [North]
Tai I [Taiwan]
Bu Qiu Wen Da [Don't Chase Fame]
Zhu Chuang Ming Yue [Paper Window Bright Moon]
Ban yue [Half Moon (Fat)]
Zhu Ta Liang Feng [Bamboo Mat Cool Breeze]
Hu II [Tiger]